Om skolen

Rønde Privatskole er en privatskole med stolte traditioner. Skolen giver eleverne et sikkert fundament, som de får glæde af resten af livet. Skolen er grundlagt i 1917 og fungerer i dag som privatskole for 7. – 10. klasse og deler lokaler med Syddjurs Gymnasium.

Vores elever har derfor mulighed for at tage folkeskolens afgangsprøver og blive student i de samme bygninger og i de samme omgivelser, og med nogle af de samme kammerater.

Men det er naturligvis ikke det væsentligste, det er derimod sammenholdet med klassekammeraterne, de engagerede lærere og de atmosfærefyldte bygninger, der betyder mest.

Motto

"Sammen skaber vi rammerne for høj faglighed, personlig udvikling og internationalt udsyn."

Roende Privatskole 2020 Web2 07029

Faciliteter

Moderne faglokaler finder du inde i vores gamle stemningsfyldte bygninger. Hvert år fornyer og vedligeholder vi skolen, og det har resulteret i veludstyrede og tidssvarende faciliteter. Både privatskolen og gymnasiet benytter disse faglokaler, der giver fine forudsætninger for eksperimentelt arbejde.

Skolen har kantine, hvor det er muligt at købe sund og nærende hverdagskost. Kantinen har bronzemærket i økologi.

Rønde Privatskole ligger midt i Rønde, som byder på en god blanding af land og by. Byen ligger tæt ved skov og strand og er præget af at være en uddannelsesby med mange unge mennesker. I idræt benytter vi os af at bo tæt på Rønde Efterskole og har idræt i deres idrætshaller.

Karakterer

Her kan du se karaktererne fra afgangsprøverne.

Link til undervisningsministeriets side hvor du kan finde alle skolers karakterer.

Vedtægter og målsætninger

Skolens vedtægter kan læses her.

Vision
Vi vil være Østjyllands bedste til at uddanne unge mennesker til at være ansvarsfulde, ambitiøse og nysgerrige.

Mission
Vi skaber undervisning med høj faglighed, personlig udvikling og internationalt udsyn.

Læringsmiljø
Vi tilbyder:

 • undervisning rettet mod forsat uddannelse
 • at lære dig hvad det vil sige at være i god trivsel med egen læring
 • en hverdag i et ungdomsmiljø sammen med Syddjurs Gymnasium
 • konsekvens overfor mobning både i den fysiske og digitale verden
 • Klassekvotient på max 25 elever i 7.-10. klasse og højst 66 elever på 7. årgang

Vi forventer:

 • at du tager ansvar for egen læring
 • at du tager ansvar for at lykkes i faglige og sociale fællesskaber
 • at du viser respekt overfor dine medstuderende

Faglighed
Vi tilbyder:

 • et højt fagligt niveau i undervisningen
 • engagerede lærere med solide faglige og pædagogiske kompetencer på linjefags- eller akademisk niveau
 • indsats ud fra elevernes forudsætninger
 • stiller krav til elevernes engagement

Vi forventer:

 • at du møder velforberedt ind til undervisningen
 • at du deltager engageret i undervisningen
 • at du yder dit bedste

Personlig udvikling

 • Eleverne forberedes til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
 • Eleverne møder holdninger og værdier der har sit udgangspunkt i den danske kultur og derigennem udvikle åbenhed for andre kulturer.
 • Vi ser skolens trygge miljø, som et godt udgangspunkt for både at stå på egne ben og interagerer i fællesskaber.
 • Vi bestræber os på, at elevernes nysgerrighed på livet, næres og holdes ved lige, således at der gives mulighed for fordybelse, forståelse og kritisk tænkning.
 • Vi tilbyder en stabil base, der giver mulighed for, at modnes og finde vej i en foranderlig verden.

Lokalt og globalt udsyn

 • Vi samarbejder med lokale virksomheder i forbindelse med virksomhedsbesøg, erhvervspraktik og besøg af gæstelærere.
 • Vi udnytter skolens naturskønne placering ved Mols Bjerge og Kalø Vig i undervisningen.
 • Skolens placering nær storbyen Århus rummer gode muligheder for kulturelle oplevelser.
 • Vi skaber blik for værdien af internationalt udsyn, udsyn giver øget indsigt.
  Studierejser og udveksling i Europa danner rammerne for mødet med andre kulturer.

Rønde Privatskole følger folkeskolens Fælles mål

Skolens elever går til folkeskolens 9. og 10. -klasseprøver. Derfor følger vi også Undervisningsministeriet Fælles Mål for folkeskolen. I forbindelse med den sidste folkeskolereform blev Fælles Mål forenklet, for at optimere brugervenligheden for læreren. I Forenklede Fælles Mål er elevens kompetence-, færdigheds- og vidensmål i de forskellige fag beskrevet.

Nedenstående link fører til Undervisningsministeriets vidensportal om de Forenklede Fælles Mål.

Klik her

Trivsel

På Rønde Privatskole går vi op i at alle elever trives. Elevernes trivsel er en forudsætning for den gode indlæring. Det betyder at vi ikke tolererer mobning og andre former for chikane på skolen eller uden for skolen. Får vi oplysninger om at det sker tager vi fat i de relevante parter, både elever og forældre, så vi kan få stoppet det hurtigst muligt.

Vi oplever også at møde elever der har det svært i livet, og ud over at kunne snakke med klassens lærere, har vi også AKT lærere (Adfærd, Kontakt, Trivsel) som er særligt uddannet til at snakke med de unge mennesker og hjælpe dem med de udfordringer de står med. Vurderer vi at problemerne er af et sådan omfang at det kræver yderligere hjælp, vil vi i samarbejde med forældre, elev og kommunen finde en løsning.

Det at have særlige udfordringer kan, i visse tilfælde, også mærkes ud i klassen. Vi vil som skole gerne være med til at støtte op omkring de elever med udfordringer og rumme disse på skolen. Men vi er samtidigt meget opmærksomme på, hvordan det påvirker klassedynamikken, og om klassen kan have brug for støtte/hjælp til at håndtere dette. Hvis vi vurderer at samarbejdet ikke fungerer hensigtsmæssigt, og at det heller ikke ser ud til at ændre sig fremadrettet, kan vi se os nødsaget til at stoppe samarbejdet.

På Rønde Privatskole foretager vi også undervisningsmiljøvurderinger, hvor eleverne bliver spurgt ind til undervisningen og trivsel på skolen. Den seneste rapport kan læses her.

Tilsyn

Forældrekredsen og bestyrelsen på Rønde Privatskole vælger hvert andet år en tilsynsførende, som skal vurdere om vi lever op til lovkravene for en fri grundskole.

Det følgende er taget fra Friskolelovens kapitel 3 omhandlende tilsyn med en fri grundskole:

”Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed. Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves.”

”Forældrekredsen og bestyrelsen skal i fællesskab sikre, at en eller flere tilsynsførende varetager tilsynet med elevernes standpunkt i dansk, matematik, engelsk og historie, og at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.”

Den tilsynsførende må ikke tilhøre forældrekredsen, være medlem af skolens bestyrelse, være ansat på skolen være ansat eller bestyrelsesmedlem på en anden fri grundskole, hvis skolens ansatte eller bestyrelsesmedlemmer fører tilsyn med denne anden frie grundskole, eller være gift eller nært beslægtet med personer, der er omfattet ovennævnte.

Den tilsynsførende skal aflægge mindst ét årligt tilsynsbesøg på skolen, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

Den tilsynsførendes overværelse af skolens undervisning skal have et omfang svarende til mindst én hel skoledag.

Skolen skal efter anmodning udlevere de oplysninger til den tilsynsførende, som er nødvendige for tilsynets gennemførelse.

Den tilsynsførende afgiver hvert år en skriftlig tilsynserklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse om tilsynet. Tilsynserklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside på internettet.

Skønner den tilsynsførende, at elevernes standpunkt i et eller flere fag ikke står mål med, hvad der almindeligvis opnås i folkeskolen, eller at skolens undervisning ikke opfylder kravene i loven, fastsættes en kort frist, dog på mindst 3 måneder, til forbedring af forholdene.

Hvis den eller de tilsynsførende efter fristens udløb finder, at kravet om forbedring af forholdene fortsat ikke er opfyldt, udfærdiger den eller de tilsynsførende en erklæring herom, som sendes i høring hos forældrekredsen og skolens bestyrelse. Hvis den eller de tilsynsførende efter høringen herefter finder, at kravet om forbedring af forholdene fortsat ikke er opfyldt, sendes en begrundet indberetning herom med de eventuelt afgivne høringssvar til Undervisningsministeriet.

Hvem fører tilsynet?

Rønde Privatskole benytter sig af en certificeret tilsynsførende valgt på generalforsamlingen i april 2022 Jørgen Føns Bach, tidligere skoleleder på bl.a. Midtdjurs friskole.

UVM tilsynserklæring 2023-24

Tilsyn forår 2024

Tilsyn efterår 2023

Tilsyn forår 2023

Tilsyn efterår 2022

Tilsyn forår 2022

Tilsyn efterår 2021

Tilsyn efterår 2020

 

Persondata

Formålet med persondatapolitikken er at fastlægge rammerne for behandlingen af personoplysninger på Rønde Privatskole. Persondatapolitikken gælder for alle ansatte, der behandler personoplysninger og for alle data-behandlere, der udfører arbejde for Rønde Privatskole.

Persondatapolitikken er godkendt af Rønde Privatskoles bestyrelse den 20. juni 2018.

Se oplysninger om persondatabehandling for elever og forældre her

Se oplysninger om persondatabehandling for samarbejdspartnere her

Socialt ansvar og fripladsansøgning

Fra Undervisningsministeriet er vi som privatskole pålagt at leve op til vores sociale ansvar, og løfte så bred en del af de unge menneskers skolegang. Det har Rønde Privatskole altid levet op til og mere til. Skolen er for alle unge mennesker, der gerne vil løftes fagligt og har lyst til at indgå i forpligtende fællesskaber. Vi optager elever med forskellige udfordringer og har flere ressourcepersoner med kompetencer til at møde de unge mennesker i deres udfordringer. Vi har et tæt samarbejde med PPR og andre offentlige instanser i forhold til at sætte ind med de rette ressourcer og kompetencer. Derudover kan der for familier, der har svært ved at få økonomien til at række, søges friplads til forældrebetalingen. Den kan enten dække en del eller hele beløbet. Kontakt kontoret for at høre nærmere om mulighederne.

Ansøgningsblanketten og vejledning til friplads finder du her

Praktikskole

Vi er praktikskole, hvilket betyder, at vi engagerer os i uddannelsen af skolelærere ved at tilbyde lærerstuderende praktikplads. Rønde Privatskole vil gerne bidrage positivt til uddannelsen af fremtidens lærere og mener at lærere såvel som elever nyder godt af de studerendes bidrag til undervisning og planlægning.

Bestyrelsen

Skolens bestyrelse har det overordnede ansvar for skolens budget, målsætning, og at skolens vedtægter overholdes. Bestyrelsen på Rønde Privatskole sammensættes af personer fra dels forældrekredsen og dels skolekredsen. Syv personer vælges, hvoraf de fire kommer fra forældrekredsen, altså forældre til nuværende elever, og tre vælges fra skolekredsen, altså personer med tilknytning til skolen.

Funktionsperioden er to år.

Se oplysninger om persondatabehandling for bestyrelsen her

Referater

Generalforsamlingen 2024

Generalforsamlingen 2023

Generalforsamlingen 2022

Generalforsamlingen 2021

Generalforsamlingen 2020

 

Tommy Larsen, Bestyrelsesformand

tommy@revisorfirmaet.dk

Medlem af bestyrelsen siden 2010, tidligere forælder på skolen, valgt af Skolekredsen.

 

Pernille Juul Laigaard, Næstformand

p.laigaard@gmail.com

Medlem af bestyrelsen siden 2014, tidligere forælder på skolen, valgt af Skolekredsen.

 

Michael Jaap, Bestyrelsesmedlem

 

Medlem af bestyrelsen siden 2024, forælder på skolen, valgt af Forældrekredsen.

 

Frank Kjerstein, Bestyrelsesmedlem

frankblob@gmail.com

Medlem af bestyrelsen siden 2021, valgt af Forældrekredsen.

 

Jo Abildgaard, Bestyrelsesmedlem

uniq-huse@mail.com

Medlem af bestyrelsen siden 2017, forælder på skolen, valgt af Forældrekredsen.

 

Per Dalbach, Bestyrelsesmedlem

perdalbach@gmail.com

Medlem af bestyrelsen siden 2020, tidligere lærer og viceskoleleder på skolen, valgt af Skolekredsen.

 

Mikkel Degn, Bestyrelsesmedlem

mdegn@mac.com

Medlem af bestyrelsen siden 2021, valgt af Forældrekredsen.

Følg med på Facebook
Følg med på Instagram