Rønde Privatskoles samfundsansvar

 

Rønde Privatskole er en fri grundskole og medlem af foreningen Danmarks Private Skoler.

I foreningen er vi forskellige skoler. Det ses blandt andet i de enkelte skolers formål og værdisæt – hvor samfundsansvar er en fælles værdi for os alle.

Samfundsansvar udmønter vi hver især i henhold til vores skoles formål og værdisæt, og det sker på en måde, der sikrer, at fællesværdien om samfundsansvar er en levende værdi.

I Danmarks Private Skole har vi derfor sammen vedtaget et kodeks, så vi alle retter fokus mod denne værdi; dette samfundsansvar. Det kan I læse mere om her: Kodeks for samfundsansvar

Det betyder, at vi har, eller arbejder på, at skabe konkrete aktiviteter eller indsatser på 7 områder, der ultimativt er til gavn for samfundet.

De 7 samfundsløfter:

1. Skolen og omverdenen

Rønde Privatskole og Syddjurs Gymnasium deler bygninger og derfor har begge institutioner fælles ansatte, hvor der bliver taget initiativ til ansættelse af bl.a. medarbejdere der er i flexjob eller lign. Pt. har en teknisk servicemedarbejder ansat i praktikplads.

Rønde Privatskole og Syddjurs Gymnasium har fokus på udskiftning af ældre lyskilder til energibesparende, når det er muligt.

Skolerne arbejder pt. på at få opsat ladestandere til offentlig brug. I samarbejde har begge institutioner fået udarbejdet tilbud på solcelleanlæg, der kan være med til at bringe energiforbruget ned. Ved nybyg indgår bæredygtighed som en grundsten i projekterne.

På Rønde Privatskole vægter vi bæredygtighed højt. Vi har i samarbejde med Syddjurs Gymnasium nedsat et fælles udvalg, der skal fremme den generelle bæredygtighed for begge institutioner. De to institutioner har hver deres organisation, hvor der bliver lavet høringer, der skal understøtte de fælles initiativer til mere bæredygtighed. Begge skoler har fokus på de miljømæssige bæredygtige initiativer. Derudover har begge institutioner fokus på samfundsopgaven i at gøre en forskel på de grupper samfundet, der har det svært.

Rønde Privatskole er, inden de kommunale retningslinjer træder i kraft, i gang med at indkøbe og organiserer den udvidede affaldssortering. Der bliver afsat midler til at indkøbe sorteringssystem til alle lokaler og til leasing af containere til dette formål.

Ansatte og eleverne/studerende bliver gennem deres egne organisationer involveret i at engagere og organisere sorteringen af affald samt i bortskaffelsen fra lokalerne.

Begge institutioners organisationer bliver involveret i at komme med konkrete eksempler på, hvordan institutionerne kan tage flere initiativer til mere bæredygtighed.

Rønde Privatskole har fællesmøder med alle uddannelsesinstitutioner i Rønde, hvor vi planlægger fælles strategier og arrangementer, der kan styrke byen som uddannelsescentrum i Syddjurs Kommune.

VI deltager også i fællesfora med Udvikling Rønde, hvor lokalpolitikere, institutioner, erhvervsdrivende i Rønde mødes og arbejder på fælles initiativer til styrkelse af Rønde og omegn som et attraktivt sted at bo og flytte til.

2. Skolens rummelighed og resultater

Vi har generelt fokus på elevernes læring, trivsel og tryghed. I vores læringsmiljø bestræber vi os på at alle udvikles fagligt, personligt og socialt. Vi optager hvert år elever der har et værdifællesskab med Rønde Privatskole og det gælder også elever med specialpædagogiske udfordringer

Rønde Privatskole har et ressourcecenter, hvor der er et samarbejde mellem AKT, læse- og matematikvejleder, skolens mentor, forældre, lærere og ledelse med om at løfte elever med andre udfordringer. Og vi slipper dem ikke bare, når de forlader skolen. Der bliver lagt en plan for elevernes videre vej, når de forlader Rønde Privatskole i samarbejde med UU-vejleder og efterfølgende uddannelsesinstitutioner.

Det skaber, for de elever der er udfordrede, rammer, hvor de kan fokusere på de ressourcer og kompetencer, der kan give dem bedre og flere muligheder for valg senere i livet.

3. Skolen til fremtiden

Rønde Privatskole er en overbygningsskole, hvor er kun går elever fra 7. til 10. klasse. Derfor har vi mange års erfaring i at udsluse og gøre eleverne parate til de efterfølgende valg.

På Rønde Privatskole arbejder vi målrettet med at introducere de unge til de valg de står overfor, når de forlader os. Gennem erhvervsuge, erhvervspraktik, introkurser og brobygning forberedes eleverne på den fremtid der kommer. Med vores internationale profil, cambridgeprøver og udveksling, giver vi eleverne mulighed for løfte blikket længere ud og se sig selv ind i en mere global verden og dens muligheder.

Nye teknologier er hele tiden på vej ind i vores hverdag og vi forbereder de unge på en hverdag med disse ved bl.a. at sætte teknologiforståelse på skemaet i 8. klasse, hvor de unge får mulighed for at deltage i Unge Forskere konkurrencer. Rønde Privatskole arbejde bevist med digital dannelse i fagene og ved at præsentere de unge for andre organisationer, der arbejder med de etiske og moralske dilemmaer på området.

Vi er arbejder i øjeblikket på at inddrage mere praksisfaglighed i fagene og projektopgaverne, samt at udvide mulighederne for at vælge madkundskab og håndværk og design i forbindelse med kommende nybyggeri

4. Skolens mangfoldighed

Vi sorterer ikke i vores venteliste (Det er først til mølle). Alle der har et værdifællesskab med os, kan skrive sit barn op hos os. Herefter er det en optagelsessamtale, der ligger til vægt om der er et interessefælleskab i at fortsætte samarbejdet.

Vi gør opmærksom på muligheden for friplads gennem fordelingssekretariatet og derudover afsætter bestyrelsen et betydeligt beløb til at supplere dette, når det vurderes relevant ift. den enkelte familie.

Rønde Privatskole laver læse- og matematikscreeninger, så læsevejleder og matematikvejleder kan give læse og matematik løft til elever, som har specifikke udfordringer. Derudover tilbyder skolen lektielæsning til alle elever, der måtte ønske det.

Når eleverne har forladt Rønde Privatskole, har de mulighed for at søge skolens fond for midler til studieture og materialer på videregående uddannelser.

5. Skolen som forebyggende instans

Rønde Privatskole har en lang tradition for forebyggende indsatser på forskellige områder. Der har altid været ekstra lærerressourcer og ressourcepersoner med de rette kvalifikationer til disse opgaver. Senest har vi ansat en psykoterapeut, som sparringspartner og mentor for elever, der oplever at livet bliver en udfordring. Mentoren deltager i undervisningen, har samtaler med elever og forældre og sparre med underviserne i hjælpe de unge gennem kriser.

Vi har tværfaglige konferencer fire gange om året, hvor PPR, socialforvaltningen, læsekonsulenter, sundhedsplejersker, UU-vejleder og vores ressourcepersoner, arbejder med igangsættende og opfølgende indsatser for unge med fysiske og psykiske udfordringer.

Vi oplever, ligesom resten af samfundet, et stigende behov for indsatser ift. spise- og skolevægring, angst, depression og en trivsel der er udfordret. I samarbejde med eleven, forældre og lærere forsøger Rønde Privatskole så tidligt som muligt at spotte ændringer i elevernes trivsel, så en tidlig indsats kan være med til at hjælpe eleven hurtigt og præcist.

I det daglige arbejder vi med klassekonventioner omkring god trivsel og sætter tidligt ind med sparring og ekstra ressourcer. Vi arbejder med nul tolerance over mobning, og overfor intolerance ift. etnicitet, kønsdiskrimination, politiske og religiøse tilhørsforhold.

Når nye elever starter på Rønde Privatskole, hvad enten det er helt nye klasser eller elever der starter i løbet af skoleåret i eksisterede klasser, så arbejdes der bevidst på trivslen fra starten. Nye klasser indgår i et introforløb, hvor eleverne af lærerne ledes gennem forskellige øvelser og hytteture og eleverne får derved hurtigere mulighed for at lærer hinanden at kende.

Når nye elever starter i løbet af et skoleår, får de tilknyttet to mentorer, som er klassekammerater og som har til opgave at byde eleven velkommen og hjælpe eleven godt til rette på skolen og i klassen de første 14 dage.

Rønde Privatskole har en kostpolitik omkring sukkerholdige produkter og energidrikke og i skolens kantine arbejder bevist med sund og bæredygtig kost.

6. Skolens fokus på rettigheder og konventioner

Med Rønde Privatskoles samlede værdigrundlag og fokus på sammenhængen mellem trivsel og læring forsøger vi at skabe gode læringsmiljøer, der udspringer af respekten for børns rettigheder og lige muligheder for det enkelte individ – herunder forståelsen af ”pligter og rettigheder. Se skolens elevhåndbog

I en del af skolens undervisningen er der i mange sammenhænge, hvor vi kommer omkring forståelsen af friheds- og menneskerettigheder, demokratiske principper, børnekonvention, medborgerskab etc.  – både set i en historisk og en nutidig, samfundsmæssig og politisk kontekst.

Ud over, som del af undervisningen, er demokrati og rettigheder også del af skolens/elevens liv – bl.a. igennem elevråd. Det mødes ca. en gang om måneden for at drøfte forhold af fælles værdi. Vi giver eleverne mulighed for at få indflydelse på dagligdagen på Rønde Privatskole. Det gælder både skolens fysiske rammer, undervisning, trivsel og andre sociale forhold. Eleverne har en hørringsret til lærermøder og bestyrelsesmøder i det omfang der er nødvendigt.

Eleverne organiserer selv valg af elevrepræsentanter i klasserne, samt indkalde til elevrådsmøder.

Det er afgørende, at elever på Rønde Privatskole føler sig som en del af et trygt miljø, hvor tolerance og gensidig respekt er fremherskende. Mobning er naturligvis helt uacceptabelt, og skolen griber hurtigt og konsekvent ind, hvis det forekommer. Derfor er skolen også bevist om, at det er i det daglige arbejde med at skabe et trygt og tillidsvækkende miljø, der er afgørende for, at krænkelser af den ene eller anden art ikke forekommer.

7.Elevernes videre vej i uddannelsessystemet

Skolen har gennem hele skoleforløbet systematisk evaluering af den enkelte elev udviklingsmuligheder og kompetencer på det faglige, personlige eller sociale område. Gennem samtaler og uddannelsesparathedsvurderinger vejledes den enkelte til deres videre vej i uddannelsessystemet. Skole har tilknyttet en UU-vejleder, der har samtaler med eleverne, koordinere og guider i forhold til brobygning, praktikforløb og uddannelsesvalg.

Følg med på Facebook
Følg med på Instagram